18 Ocak 2022 Salı

Hakikat ve Hassasiyet İyiliği Teşvik Kötülükten Alıkoymanın Sınırı


HAKİKAT VE HASSASİYET

İYİLİĞİ TEŞVİK KÖTÜLÜKTEN ALIKOYMANIN SINIRI


Cağfer KARADAŞ

İyiliği teşvik kötülükten alıkoyma (marufu emir ve münkerden nehiy) ilkesi hususunda öncelikle iyi ve kötü (maruf ve münker) kavramlarına bir çerçeve belirlenmelidir. Bunu yaparken bu konudaki görüş farklılıkları ve esneklikler dikkate alınmalıdır. Tarihten günümüze bu ilkenin anlaşılma biçimi ve mezhepler arasındaki görüş ayrılıkları, günümüze uygun bir çerçeve çizilmesinde yardımcı olabilir. Sözgelimi maruf ve münker akıl tarafından mı belirlenir, nakil tarafından mı, yoksa her ikisi birden mi? Evrensel bir maruf ve münkerden söz edilebilir mi? İnanç, kültür ve toplumsal eğilimler marufun ve münkerin belirlenmesinde ne kadar etkilidir? Kişisel ihtiyaçlar ve durumlar bu belirlemede ne kadar dikkate alınmalıdır?

8 Ocak 2022 Cumartesi

Abdülmelik Döneminde Emevîlerin Irak Hakimiyetini Sarsan Hâricî Önderi: Şebîb B. Yezîd


ABDÜLMELİK DÖNEMİNDE EMEVÎLERİN IRAK HAKİMİYETİNİ SARSAN HÂRİCÎ ÖNDERİ: ŞEBÎB B. YEZÎD 

Prof. Dr. Adem APAK

GİRİŞ

Hz. Ali’nin halîfeliği döneminden itibaren İslâm siyaset tarihinde öne çıkan iki siyasî rakip coğrafya Irak ve Şam’dır. Ali-Muâviye mücadelesinde bunlardan ilki halîfe Hz. Ali, diğeri ise Şam valisi Muâviye’nin taraftarı olmuşlardır. Bu süreçte gerçekleşen siyasî bloklaşma Emevîlerin yıkılmasına kadar varlığını ve etkinliğini devam ettirmiştir.

Nahiv İlminin Tarihçesi ve Kur'an Tefsirindeki Yeri


 NAHİV İLMİNİN TARİHÇESİ VE KUR'AN TEFSİRİNDEKİ YERİ

İbrahim Halil ER

Kur'an, nihayetinde, yazılı bir metin olduğundan bu metnin iyi anlaşılması için sağlam bir dil bilgisi gerekir. İşte bu âmillerden hareketle ilk dönem alimlerimiz dil üzerinde yoğun bir mesai harcamış, dilin kurallarını ortaya koymak için uğraşmışlardır. Bunun için önce dil kuralları olan nahiv, ardından imla kuralları ve daha sonra sözlük çalışmaları yapmışlardır. Bunlar için Cahiliye Arapları’nın şiirlerinden, bedevilerin kullandığı saf bozulmamış Arapça’dan yararlanmışlardır. Bu amaçla yıllarca bedevilerin arasında kalarak onlardan Arap dilinin inceliklerini öğrenmiş ardından bu öğrendiklerini kitaplaştırmışlardır.

3 Ocak 2022 Pazartesi

“Muhibban-ı Kelbiyan”ın “Bit-bul” Sevdalılarının Bir İti, Masum Bir Kızcağızın Yüzünü Parçaladı!


Muhibban-ı Kelbiyan”ın “Bit-bul[1] Sevdalılarının Bir İti,

Masum Bir Kızcağızın Yüzünü Parçaladı!

İhsan Süreyya SIRMA 

         Bu memlekette daha nelere şahit olacağız?

İt sevdalıları”nın bir iti, masum bir kız çocuğunun yüzünü parçalıyor, bu “itçiler”, masum küçük çocuğun parçalanmış yüzüne acıyacaklarına, bu cinayeti işleyen itlerini savunmanın sevdasıyla yanıp tutuşuyorlar!

Hz. Peygamber ve Dinin Anlaşılması


HZ. PEYGAMBER VE DİNİN ANLAŞILMASI 

Cağfer KARADAŞ

İlahî dinleri diğer dinlerden ayıran aşkın tanrı, ahiret ve melek inancı gibi bazı temel ölçütler vardır. Bunların yanı sıra Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’nin deyimiyle tarihî şart yani dinin tarihteki gerçekliğinin belgesi demek olan peygamberlik, diğer bir ayırt edici özelliktir. Peygamberliği bu kadar önemli kılan, hak dinlerin ilahî bilgiye dayanması, bu bilginin de ancak peygamberlik kurumu vasıtasıyla bilinir olmasıdır. Zaten Kur’an’da peygamber kıssalarının ve indirilen kitapların sıkça ve genişçe anlatılmasının hikmeti de bu olsa gerektir. Tevrat, İncil ve Zebur gibi bilinen üç kitabın yanı sıra Hz. İbrahim’e verilen sahifelerden bahsedilmesi ve Kur’an’ın bunları tasdik eden bir kitap olarak geldiğinin belirtilmesi, ilahî bildirimlerin birbirini takip ettiğinin ve aralarında tutarlılığın bulunduğunun/bulunması gerektiğinin delilidir. “De ki: Ben peygamberler arasında benzeri olmayan biri değilim yani ilk defa peygamber olarak gelen ve ilk defa kitap getiren değilim. Öte dünyada bana ve size ne gibi bir muamelede bulunulacağını da bilemem. Ben sadece vahiyle bana bildirilene tabi olurum. Ben ancak ve ancak bir uyarıcıyım.” (Ahkâf 46/9) ayeti Hz. Peygamber’in (sav) Hz. Âdem’den başlayan ve kendisine kadar kesintisiz gelen peygamberler zincirinin son halkası olduğunu ifade eder. “O, peygamberlerin sonuncusudur” (Ahzâb 33/40) ayeti de bu hakikatin tasdik ve tespitidir.

17 Aralık 2021 Cuma

Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar

 

 

ZİRVEDEN DRAMATİK SONA

MÜSLÜMAN SULTANLAR


Editör        : Mehmet AZİMLİ

Mana Yayınları / İstanbul 2020, 1. Baskı 

Tanıtım: Edip AKYOL[1]

“Düşüşü görmeyen kimse izzeti ne bilsin”

İbn Hazm

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ’nin editörlüğünde ve alanında uzman kişilerin kaleme aldığı elimizdeki bu eser daha önce yayınlanmış ve okuyucunun büyük ilgisini çekmiş olan Müslümanların Engizisyonu 1-2 kitaplarının tamamlayıcısı niteliğindedir. Müslümanların Engizisyonu kitaplarında iktidarla veya hâkim güç ile bir şekilde çatışmış alimlerin hazin öyküleri ele alınmışken bu çalışmada ise iktidarda/zirvede olanların düşüşü ve hazin sonu ele alınmıştır.

16 Aralık 2021 Perşembe

Her Devrin Âdeti Eskiye Övgü Yeniye Yergi


 

HER DEVRİN ÂDETİ

ESKİYE ÖVGÜ YENİYE YERGİ 

Cağfer KARADAŞ

Efendim, her dönemde âlimler, kendi dönemlerinin kötüye gittiğini, eski zamanların ne kadar da iyi olduğunu anlatmışlar. Halk arasında bir söz vardır: “Gelen gideni aratır.”  Özellikle yaşadığı hayattan memnun olmayanlar, her gelen günün sıkıntı getirdiğini görenler, hep kötü gelişmelere maruz kalanlar, olumsuz tecrübeler yaşayanlar için dün bugünden, geçmiş günümüzden mutlaka çok daha iyidir. Çünkü “ateş düştüğü yeri yakar” ve yaktığı zaman acıtır.

10 Aralık 2021 Cuma

İslam Tarihindeki İlk Kadın Hakları Savunucusu


İslam Tarihindeki İlk Kadın Hakları Savunucusu

İbrahim Halil ER

Feminist tabirini kullanmak pek hoş olmasa da durumu izah edecek başka kelime bulamadığımızdan şimdilik ödünç almış bulunmaktayız. Daha doğru bir kavram önerenler olursa seviniriz. Umumi talep üzerine Feminist kelimesini "Kadın Hakları Savunucu" olarak değiştirdim.

Mübarek annelerimizden Ümmü Seleme Resulullah'a şöyle bir sitemde bulunur:

- "Ey Allah'ın Resulü! Kur'an'da hep erkeklerden söz ediliyor. Buna karşılık biz kadınlardan hiç bahsedilmiyor."

9 Aralık 2021 Perşembe

Ağıt ile Tarih İnşa Etmek


AĞIT İLE TARİH İNŞA ETMEK

Arş. Gör. Muhammed UĞURLU

Havada bulut yok bu ne dumandır

Mahlede ölüm yok bu ne şivandır

Bu yemen elleri ne de yamandır

Ano Yemen’dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acep nedendir 

                                      Burası Muş’tur, yolu yokuştur                                     

Giden gelmiyor acep ne iştir 

Kışlanın önünde redif sesi var

Açın çantasını bakın nesi var

Bir çift potin ile bir de fesi var

Ano Yemen’dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acep nedendir

İntikam Adaleti/Adaletin İntikamı El-Cezau Min Cinsi’l-Amel


İNTİKAM ADALETİ/ADALETİN İNTİKAMI

El-CEZAU MİN CİNSİ’L-AMEL 

Doç. Dr. İbrahim BARCA

Geçen günlerde siyasi arenada helalleşme tartışmaları yaşandı. Bir parti başkanı, geçmişte veya şu anda zulme uğrayan ve/veya zulme uğrama durumları geçmişten bugüne devam eden bazı gurup ve çevrelerden helallik istenmesi gerektiğini dillendirdi. Oldukça gecikmiş olan bu öneri, tüm mazlumları ve hakları gasp edilmiş tarafları içine almadığı için ve bunu dillendirenlerin şimdi bile kendi içlerinde gerçek adaletten uzak olmalarından dolayı adaleti gerçekten gerçekleştirmeyecektir. Onların bu helalleşme isteklerini yanlış bulan, eleştiren; kin, adavet ve küskünlüklerin devam etmesini isteyen, intikamın adalet olduğuna inananlar olduğu gibi bu çağrıyı doğru, haklı ve yerinde bulanlar da mevcuttur. Üçüncü bir taraf ise onların bu çağrısını basite almakta, art niyetli görmekte veya önemsizleştirmektedir.  Helalleşme çağrısı yapanların karşısında konumlanan birinci ve üçüncü gurubun bu tavır ve tutumlarının altında aslında paradoksal bir şekilde adalet anlayışları, geçmişte maruz kaldıkları adaletsizlikler ve muhatapları hakkında adalet bağlamında edinmiş oldukları olumsuz yargıları temel saiktir denilebilir. Bu saiklerin altında ise bu gurubun da intikamın adalet olduğuna inanması yatmaktadır. Birinci gurup ile üçüncü gurup bu helalleşme isteği ve çağrısının adalete hizmet etmeyeceğine inanmaktadır. Zira onlara göre helalleşme çağrısını dillendirenler, adil değildir ve gerçekte bu kesimler, intikamın adalet olduğuna inanmaktadırlar.  Bu bakış açısı maalesef, zamanımızda herkesin herkeste gördüğü bir gerçekliktir. Bu yüzden de kimse kimsenin adalet retoriğine ve dolayısıyla bu bağlamda olası eylemlerine inanmamaktadır.

7 Aralık 2021 Salı

Ya! Eba Hir

         

“Biyografi çalışmalarına farklı bir örnek sunan Ebû Hüreyre -Bir Otoritenin İnşası- adlı kitap Türkiye Siyer Kitaplığı serisi arasında yayımlandı. Prof. Dr. Şaban Öz tarafından kaleme alınan eser, rivayetleri ile öne çıkan ancak hayatı ihmal edilen bir ismin, hayatına, şahsının zaman içerisinde otorite haline getirilme sürecine ışık tutuyor. 

Yazar, kitabının bir eleştiri veya savunu getirmek amacıyla telif edilmediğini bir otoritenin inşa sürecini takip etme gayesini taşıdığını belirtiyor. Klasik kaynaklara dayanılarak hazırlanan eserin biyografik eserlere yeni bir boyut kazandıracağı bekleniyor.”  Siyer Araştırmalar

4 Aralık 2021 Cumartesi

Allah İçin Küfretmek (!)


ALLAH İÇİN KÜFRETMEK (!)

Prof. Dr. Şaban ÖZ

Seksenli ve hatta doksanlı yıllarda minibüslerin şoför koltuğunun hemen üstünde “janjanlı” kağıtlara “besmele”nin hemen yanı başına “Bugün Allah için ne yaptın” cümlesi iliştirilirdi. Taksilerde de tam yolcunun önüne gelecek şekilde aynı cümle yazardı. Hatırlıyorum ağabeyimin gidip odanın bana kalmasından sonra her tarafını Fenerbahçe bayrak ve çıkartmalarıyla doldurduğum odamda dolabın üstüne de o janjanlı kağıtlardan bir tane de ben yapıştırmıştım. Bugün Allah için ne yapmıştım? Öyle böyle değil neredeyse her akşam küçük çaplı bir nefis muhasebesine bile dalıyordum; ne yaptım sahi diyerekten… 

1 Aralık 2021 Çarşamba

Rüya Hakkında Doğru Görüş

 

RÜYA HAKKINDA DOĞRU GÖRÜŞ 

İbn Hazm el-Endelusî- Trc. Cağfer Karadaş 

Mu’tezile’den Nazzam’ın öğrencisi Sâlih “Eğer bizden biri rüya görmüşse, o olduğu gibi gerçek çıkar; sözgelimi Endülüs’teki bir kişi rüyasında kendisini Çin’de görse Yüce Allah o kişiyi Çin’de yaratır” şeklinde bir söz söylemiştir. Bu sözün geçersizliği ve anlamsızlığı gün gibi ortadadır. Gözlemler de akıl da bunun yalan, yanlış ve dayanaksız olduğuna zorunlu olarak karar verir. Gözlem bakımından değerlendirdiğimizde rüyada kendisini Çin’de gören kişi, gerçekte yanımızda uyuyan biridir, hiç de başka bir yerde değildir. Akıl bakımından değerlendirdiğimizde ise, kendisini rüyada kafası kesilmiş olarak gören kişi yaşıyor olduğu açıktır, bunun aksini düşünmek de imkânsızdır. Nitekim sahih bir hadise göre, gördüğü bir rüyasını anlatan kişiyi Hz. Peygamber “şeytanın bu şekilde sizinle oynamalarını bana getirip anlatmayın” diye uyarmıştır.[1]

29 Kasım 2021 Pazartesi

Sahâbe Kimliği ve Genel Özellikleri


SAHÂBE KİMLİĞİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Adem APAK

Arapçada “bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak” anlamındaki sohbet kelimesinden türeyen sahâbe tabiri, sâhib kelimesinin çoğuludur. İslâmî literatürde Sahâbe ile birlikte ashâb kavramı da sıkça kullanılmakta olup, kelimenin müfredi ise sahâbîdir. Gerek sahâbî, gerekse sahâbe ve ashâb kelimeleri İslâmiyet’le birlikte, Allah Rasûlü’nü (s.a.v) görüp ona inanan kimseler için yaygın olarak kullanılan bir tabir olmuştur.

25 Kasım 2021 Perşembe

Babamın Gözyaşları

BABAMIN GÖZYAŞLARI

Prof. Dr. Şaban ÖZ

Hani hep akademik hep bir hassasiyet hani hep bir ders, öğüt verme derdi içeren yazılar yazarız ya.  Sanki hayatımızda kitaptan, yazıdan, dersten başka bir şey yokmuş gibi… Oysa “insanız” değil mi? Gülen, ağlayan, duyguları olan…  Hatta benim gibi iflah olmaz “acı çeken” bir Fenerbahçeli iseniz bu duyguları hep üst düzeyde yaşıyorsunuz demektir…

20 Kasım 2021 Cumartesi

Bir Mevlid Öncüsü Eser: Kutatgu Bilig


BİR MEVLİD ÖNCÜSÜ ESER: KUTATGU BİLİG 

Prof. Dr. Âdem APAK

GİRİŞ

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, özel anlamda İslâm edebiyatı ve sanatında Hz. Peygamber’in doğum yıl dönümünde yapılan törenlere verilen isim, aynı zamanda bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adıdır. Diğer taraftan Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

14 Kasım 2021 Pazar

“Şu Bülbül Bana Benziyor”

 

 

“ŞU BÜLBÜL BANA BENZİYOR”

Cağfer KARADAŞ

Şöyle gökyüzüne baktı, doğu kurşuniye, batı kızıllığa bürünmeye başlamıştı. Ufka meyleden güneş kıpkızıl bir hal almış ama ışıklarının etkisi de bir o kadar zayıflamıştı, çıplak gözle bakılabilecek kıvama gelmişti. Ağaçların yeşilliği kararmaya yük tutmuş, hareketler yavaşlamış, akşamın sakinliği sokakları kaplamıştı. Havanın serinlemeye başlaması dışarısını biraz daha cazip hale getirmişti. Herkesler bir yere oturup güneşin batışıyla gelen bu tatlı yaz akşamının tadını çıkarma niyetindeydi.

Bireysel Arapça Öğrenme Kılavuzu

 

 

BİREYSEL ARAPÇA ÖĞRENME KILAVUZU

 Arş. Gör. İSRAFİL ŞEN

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bizlere bilmediklerimizi öğreten yüce Mevlâ’mıza binlerce hamdü senâ, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (sas) binlerce salâtü selâm olsun. Allah’ın rahmeti ve Peygamber’in şefaati ihsan ile İslâm’a gönül verenlere olsun.

11 Kasım 2021 Perşembe

Ömerli’de Doğum

 

Adnan Demircan

Meşguliyetler sebebiyle Ömerli’yle ilgili yazılarıma biraz ara vermiştim. İnşaallah bu yazılara bir plan çerçevesinde devam edeceğim.


9 Kasım 2021 Salı

Beni Anlamıyorsun

 

Ebû Ömer b. Dâvud

Bireysel ve toplumsal hayatımızda değişim kaçınılmaz bir şey… Sadece biyolojik ve fiziksel değişimden değil, kültürel değişimden de söz ediyorum.

Bugün dün olmadığı gibi yarın da bugün olmayacak. Nereden mi biliyorum? Yaşadıklarımız yaşanacakların teminatıdır.


Yazarlar

Beyan Yayınları

DEL PIERRO

DEL PIERRO
PIERRE MARTIN