24 Haziran 2017 Cumartesi

İslam Klasikleri Projesi

Ankara Okulu Yayınları “İslam-Klasikleri” projesi üst başlığı kapsamında yayınlanan serinin ilk kitabı olan Sâlim b. Zekvân’ın es-Sîre’si, çok erken tarihe ait bir Hâricî kroniğidir. Bu eser yıllardır kötülenen, suçlanan bir kesim olan Hâricîler hakkındaki önyargıları tamamen tersine çevirecek bir çalışma olup, bizzat kendilerinden birinin telifidir. Bu kesimi onların dilinden görüşlerini öğreneceğiz ve tarihin nasıl ters aktarılabildiğinin örneğiyle karşılaşmış olacağız.

Bu serinin ikinci kitabı olarak Müslümanlık öncesi Arap toplumundaki putları konu edinmiş müstakil bir eser olan İbnü’l-Kelbî’nin KİTABÜ’L-ESNÂM’ın ilginç özelliği putları tanıtan en erken telif edilmiş yegane kitap olmasıdır. Müellif putları tanıtırken muhafazakâr bir tutum takınmamış, bilgiyi saklamayı değil gerçeği ortaya koymayı hedef edinmiştir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in bile peygamberlik öncesi putlara yöneldiğinden bahsetmektedir ki bu bilgiler Kur’an’daki ifadelerle de (Duha, 7; Şura, 52) örtüşmektedir. Doğrusu bu aktarımlar Hz. Peygamber’in hakikat bilgisini vahiy dışında başka birinden almadığının ve gerçek nebi oluşunun da en önemli kanıtlarından olmalıdır.


Ankara Okulu Yayınları “İslam-Klasikleri” projesi üst başlığı kapsamında yayınlanan serinin üçüncü kitabı olarak, o dönemin ekonomik yapılanmasını anlatan bir eser olan Kasım b. Sellam’ın KİTABU’L-EMVAL’i  Hz. Peygamber döneminden itibaren ilk iki asır süresince ekonomi merkezli idari uygulamaları anlatmaktadır. Eser, İslam tarihi boyunca İslam hukukçularının en önemli başvuru kaynaklarından biri olmuştur. Bu kitapla dönemin ekonomisinin oturduğu zemini, ekonomik-siyasetin usül ve icraatlarını kıyaslayarak öğreneceksiniz.

İlk siyercilerimizin en önemli başvuru kaynağı olan İbn Şihâb’ın el-Meğâzî adlı kitabı o dönemin savaşlarını ilk elden aktarma çabasında bir derleme eser olup, bu dönemin savaş kültürünü, sebep ve sonuçlarını öğrenme açısından önemli bir klasik olarak karşımızdadır. Derlemenin orijinal tarafı, Emevi döneminden kalma nadir bir eser olmasındandır. Tâbiîn büyüklerinden Urve b. Zübeyr’in öğrencisi olarak tanıdığımız İbn Şihâb’ın Emevilerle iyi ilişkileri de bilinmektedir. Eser siyaset-rivayet ilişkisinin önemli anekdotlarını sunması açısından da araştırmacılar için değerli malzeme sunmaktadır.

İbn Hibban’ın ES-SÎRETÜ’N-NEBEVİYYE VE AHBÂRU’L- HULEFÂ’sı Hz. Peygamber’den başlayıp müellifin kendi zamanında (Abbasiler) hilafette olan Muti dönemine kadarki tarihî süreç, siyaset ön plana alınarak kronolojik bir şekilde tasnif edilmiştir. Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.


Bu serinin altıncı kitabı olarak, İslam’ın beşiği olan Mekke’yi ilk tarihinden itibaren anlatan, Hz. Âdem’den müellifin yaşadığı döneme kadar Mekke hakkında aktarılan her şeyi –sağlam bilgi olup olmadığına bakmaksızın– gözümüzün önüne seren bu bağlamda Mekke ile ilgili çalışma yapan araştırmacıların vazgeçemeyeceği bir kültür hazinesi olarak karşımızdadır. Eserde Mekke ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz diyebiliriz


İslam Klasikleri Projesi
                                                                                                                    Editör: Prof. Dr. Mehmet Azimli
Yayınlananlar
1.             Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, Çev; Harun Yıldız.
2.             İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, Çev; Beyza Bilgin.
3.             Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, Çev; Cemalettin Saylık.
4.             Zühri, (124/741), el-Meğazi, Çev; Muhammet Nur Akdoğan.
5.             İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, Çev; Harun Bekiroğlu.
6.             Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, Çev; Yunus Vehbi Yavuz.

Çevirisi Teslim Edilenler
7.             Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval,Çev;Nusr. Bolelli, İbr. Tüfekçi, Zekeriya Akman
8.             İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, Çev; Cemalettin Saylık.
9.             İbn Rüsteh, (300/912), Kitabu Alaki’n-Nefise, Çev; Ali Fuat Eker.
10.         Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, Çev; Osman Eskicioğlu.
11.         İbn Adim, (660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, Çev; Hayri Alkan.
12.         İbn Zebale, (199/814), Ahbaru'l-Medine, Ezvacu’n-Nebi, Çev; Fatih Mehmet Yılmaz, Abd. Çırak.
13.         Muhammet el-Şeybani, (189/803), Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir, Çev; İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
14.         İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, Çev; Hasan Ege, (Remziye Ege).

Çevirisi Bitenler
15.         İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, Çev; H. Avni Güllü.
16.         Yakubi, (294/905), Tarih, Çev; Sedat Seçkin Bozkurt.
17.         El-Mağribi, (333/944), el-Mihan, Çev; Mehmet Kavşut.
18.         Mesudi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, Çev; Mikdat Eser.
19.         İbn Ebi Şeybe, (230/845), Kitabu’l-Meğazi, Çev; Ramazan Önal.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar
20.         Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, Çev; Muhammed Nur Akdoğan.
21.         İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, Çev; Selahattin Yıldırım.
22.         Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, Çev; Ahmet Oğuz.
23.         Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, Çev; Fuat Koca, M. Emin Eren. 
24.         Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, Çev; Sıddık Korkmaz.
25.         Ebu Yusuf, (182/798),  Kitabu’l-Haraç, Çev; Murat Peçe.
26.         Ebu Yusuf, (182/798),  Kitabu’l-Asar, Çev; Yahya Solmaz.
27.         Ebu Yusuf, (182/798),  er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, Çev; İbrahim İlhan.
28.         Muhammet el-Şeybani, (189/803), Kitabu’l-Hiyel, Çev; Saffet Köse.
29.         İbnü’l-Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, Çev; İlyas Uçar.
30.         Minkari, ((212/827), Vakatu Sıffin, Çev; Cemalettin Saylık
31.         İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, Çev; Cahit Külekçi
32.         Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, Çev; Ali Dadan.
33.         İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, Çev; Adem Apak-İsmail Güler.
34.         İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, Çev; Erhan Kayhan.
35.         Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, Çev; Çev; Muhammed Nur Akdoğan.
36.         Cahız, (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, Çev; İsmail Araz.
37.         İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera,  Çev; Şahin Bal, Bilal Abır.
38.         İbn Abdulhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, Çev; Hüseyin Arı.
39.         İbn Kuteybe, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, Çev; İsmail Araz.
40.         İbn Kuteybe, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, Çev; İsmail Araz.
41.         İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, Çev; Mustafa Hizmetli.
42.         Ebu Zura ed-Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, Çev; Edip Akyol.
43.         El-Hayyat,(300/912), el-İntisar, Çev; Metin Yıldız
44.         İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, Çev; Abdülkadir Karakuş.
45.         İbn Abdurrabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, Çev; Musa Kazım Yılmaz
46.         Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, Çev; Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
47.         Hemdani, (334/945), Sıfatu Ceziratu’l-Arab, Çev; Cuma Karan
48.         Mesudi, (345/956), Mürucu’z-Zeheb, Çev; Hüseyin Güneş, Abdurrahim Dilek, Ahmet Yasin Tomakin.
49.         Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, Çev; Saim Yılmaz
50.         Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, Çev;  Zeki Serdaroğlu
51.         Ebu’l-Ferec el-İsfahânî,  (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, Çev; Cemil Keskin.
52.         Hamza Isfehani,(360/970), Tarihu Sini Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, Çev; Habib Demir.
53.         Yazarı Meçhul, Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, Çev; Ahmet Nuri Koca.

54.         Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, Çev; Zeynep Dağ. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yazarlar